Hướng Dẫn Tân Thủ
SERVER:
HẠNGNHÂN VẬTCẤP ĐỘCHỨC TRÁCHPHÁI
Ne-Ra223 (18.37%)La Hán TăngTL
[QuyKiemSau]221 (48.2%)Thanh Long Nhân
-Crazy-221 (26%)Hắc Phong MaMG
[Hac][Løng]221 (23.08%)Huyết Chiến MaMG
LaÞng_Phong221 (4.93%)Bắc Đẩu QuỷLL
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons
 • Nine Dragons